O připravované knize

Charakter knihy

Knihu jsem chtěl napsat tak, aby se po jejím přečtení čtenář v problematice slunečních hodin orientoval. Aby věděl, že takových hodin je řada druhů, věděl jak fungují atd.
Charakterizoval bych ji jako populárně naučnou.

Při prvním pohledu se může jevit číselník hodin pro toho, kdo princip slunečních hodin nezná, jako zdánlivá změť čar. Mnohdy jsou již číselníky málo čitelné. Existuje veliká rozmanitost těchto druhů hodin. Pro nezasvěceného pozorovatele mohou působit poněkud záhadně.

Při porovnání časového údaje, odečteného z číselníku slunečních hodin, s náramkovými hodinkami, mohou vzniknout pochybnosti, zda vůbec "jdou" správně.
Seznámený pozorovatel ale ví, proč je mezi časovými údaji rozdíl a v případě slunečních hodin s bohatou gnómonickou náplní může odečíst na hodinách i další údaje. Po přečtení knihy se čtenář může stát oním "zasvěceným".

Slunečními hodinami se zabývám již 30 let. Podílel jsem se na vzniku či obnově více než 150 ti hodin. V knize bych chtěl zúročit nabyté vědomosti a příbližit je srozumitelnou formou širšímu okruhu čtenářů.

Různé situace a typy hodin jsou ilustrovány fotografiemi z bohaté sbírky, která za desetiletí vznikla, nebo fotografiemi dalších příznivců slunečních hodin. V případě typů hodin, které u nás neexistují, poslouží obrázky z webů či knih.

Kromě nejčastějších hodin na stěnách budov, se kniha věnuje i dalším typům hodin, které jsou navrženy pro konkrétní stanoviště. Jsou uvedena různá provedení parkových či vícenásobných hodin. Na několika příkladech je předvedeno, jakou roli mohou sehrát sluneční hodiny v architektuře.

obal navržený grafikem

O čem se můžete v knize dozvědět

Nejprve jsou připomenuty základy potřebné pro pochopení činnosti hodin, následuje seznámení s různými typy hodin, časovým rozsahem, kdy jsou funkční a údaji, které lze z hodin odečíst.
Ve stručné formě je uvedena historie měření času od místních časů po zavedení časových pásem. Čtenář se dozví, že termín "zimní čas" je definován zákonem a jaký je rozdíl mezi zimním časem a časem středoevropským (ten co užíváme v období, kdy neplatí letní čas).

Kromě nejčastějších typů slunečních hodin a jejich vlastnostmi jsou uvedeny i méně známé principy hodin. Seznámíme se s jejich vlastnostmi.

Jsou uvedeny hodiny s číselníky na různých tvarech ploch i hodiny, na kterých pozorovatel sám sobě (polohou svého stínu) určuje čas. Věděli jste, že také existují sluneční hodiny, kdy se čas neurčuje z polohy stínu mezi číslicemi, ale naopak z číslic promítnutých na desku s čárou? I takové hodiny jsou v knize uvedeny.

Ukazatel slunečních hodin nemusí mít jen tvar šikmé tyče, může mít tvar trojúhelníku nebo svislého obelisku. U zemních hodin může být ukazatelem osoba, která tak sama sobě určuje čas.

V knize jsou uvedeny zásady, které je třeba při návrhu a realizaci hodin dodržet. U hodin, kde se poloha hodinových čar dá určit jednoduchým výpočtem, jsou uvedeny příslušné vzorce. Jsou uvedeny i praktické rady pro realizaci hodin.

Rovněž jsou zde uvedena i méně obvyklá řešení hodin. Pod vlivem domněnky, že stačí jen instalovat ukazatel a zaznamenávat polohu stínu, vznikla řada hodin, které nemohou být funkční. V mnoha případech je škoda vynaložené námahy. Stačilo by se s pravidly gnómoniky seznámit nebo poradit s těmi, co pravidla znají. Čtenář se v knize dočte, jak chybné hodiny poznat.

Kniha je doplněna stručným výkladovým slovníčkem použitých termínů, rejstříkem a resumé v anglickém, francouzském a německém jazyce. Samozřejmě nechybí seznam zdrojů, z kterých jsem čerpal a jména autorů fotografií.

Rozsah knihy a její název

V původní verzi měla kniha rozsah 406 stran formátu A4, obsahovala více než 500 barevných fotografií, tabulky a vysvětlující náčrty. Po zjištění ceny za tisk a předtiskovou úpravu (grafika) jsem provedl "zeštíhlení", aby se rozsah knihy (počet stran) zmenšil.

Vypustil jsem celou stať a zbylé texty zestručnil. Počet obrázků jsem snížil na 411. Ve formátu A4 měla zeštíhlená verze 278 stran. Pro vydání byl zvolen formát V4 (163 x 235 mm). Po zlomu textu bude mít kniha stran 184.

Dlouho jsem zvažoval, jaký zvolit název knihy. Nechtěl jsem opakovat názvy, které byly již použity. Inspiroval mne název brožury "Pojďte s námi stavět sluneční hodiny", díky které jsem zhotovil své první hodiny a byla pro mne dlouho důležitým informačním zdrojem.

Název knihy bude: Sluneční hodiny s podtitulem Návrhy, realizace a příklady z domova i ze světa. Už je známa i cena knihy 299,- Kč.

Sponzorství

Mé jednání s prvním nakladatelem neskončilo úspěšně. Zjistil jsem, že možná stejně pracné jako napsání knihy, je najít nakladatele a zajistit vydání knihy za rozmnou (prodejnou) cenu.

Důležitým nástrojem jak snížit cenu, je sehnání sponzorů.

Uvažoval jsem i o formě crowdfundingu a zvažoval, co mohu jako protislužbu přispívajícím nabídnout. Nakonec jsem našel sponzory, kteří přispějí formou reklamy uvedené v knize. Ke každému ze sponzorů mám osobní vztah.

Kniha by do konce října měl jít do tisku.šipka na úvod kliknutím na šipku
přechod na úvodní stránku