Pednky a publikan innost

Publikan innost, pednky a propagace slunench hodin

Protoe jsem nsledujc seznam vytvel zptn, nen kompletn.

Od r. 1994 do roku 2007 byl v hradeck hvzdrn a planetriu podn cyklus pednek o slunench hodinch. Zpravidla jednou ron byl program pro veejnost vnovn slunenm hodinm. Snail jsem se popularizovat problematiku slunench hodin pednkami "z rznch pohled na vc". Dal strnky ilustruj moje pednky ve Hvzdrn a planetriu v Hradci Krlov o slunench hodinch.

Spolen s Miroslavem Broem jsme rozili popularizaci slunench hodin o vlety za slunenmi hodinami. O prbhu akce se lze dost na strnkch pracovn skupiny "Slunen hodiny".
Pod hlavikou hvzdrny a planetria v Hradci Krlov jsme zorganizovali na nedli 29. dubna dal vlet za slunenmi hodinami. Pi obd ve Svobod nad pou byla toho dne ustavena pracovn skupina "Slunen hodiny" pi Astronomick spolenosti v Hradci Krlov. O podrobnostech vletu viz strnky spolku.

Na pelomu let 2004 a 2005 dolo k vydn knihy/katalogu slunench hodin. U pleitosti uveden knihy na trh podalo nakladatelstv Academia dne 16. 3. 2005 kest knihy 'Slunen hodiny na pevnch stanovitch'. V rmci ktu knihy jsem vystoupil na tma prstky do katalogu a hodiny, kterm hroz znik.

N katalog slunench hodin navzal na prci student Prodovdeck fakulty UK v Praze pod vedenm RNDr. Ludvka Muchy. Sv vsledky prezentovali ve vystoupench na Sympozich z djin geodzie a kartografie. Ve svm vystoupen 30. 11. 2005 jsem astnky symposia informoval o pokraovan katalogizace, dosaench vsledcch a seznmil je s elektronickm katalogem a jeho funkcemi. Nkter lze napklad vyut pi vzhledvn v elektronickm katalogu.

Spolen s Miroslavem Broem jsme uspodali v hradeck hvzdrn a planetriu vstavu Kouzlo slunench hodin. Vstava probhala v kvtnu a ervnu 2005.

V rmci setkn zjemc o astronomii jsem se 31. 5. 2006 zastnil prochzky za slunenmi hodinami podan Zpadoeskou pobokou AS. Na ni navzala moje pednka 'Slunen hodiny - nejen dekorace'

V roce 2008 mne vyzval redaktor Turistickho informanho magaznu TIM, zda bych nebyl ochoten zpracovat nkolik lnk o slunench hodinch.

Dne 20. 6. 2010 byly slavnostn odhaleny monumentln slunen hodiny ve slovensk obci Nov Lesn pobl Popradu. O tomuto architektonickmu dlu pojednval lnek v sle 5/2010 asopisu Architekt.

V z 2010 jsem spolupracoval s redaktorkou asopisu Domov. st obrzk pouitch v lnku je mch, autory dalch jsou uvdny Profimedia a Shutterstock. U lnku Soukrom slunen hodiny? Pro ne!" je uvdna jako autorka textu Kateina Nov a m jmno je uvdno jako ODBORN SPOLUPRCE.

V rmci vstavy hodin "Tak jde as ..." jsem 18. 8. 2010 vysvtlil nvtvnkm muzea v amberku jak pracuj slunen hodiny a  besedoval s nimi.

Sbornk Pomez ech, Moravy a Slezska se zabv rznmi tmaty (napklad pojednn o zajmavch mstech, stavbch i pamtihodnostech, archeologickch nlezech, osobnostech psobcch v dan lokalit, histori nkterch profes atd.) spjatmi s uvedenou oblast.
Vzvu napsat lnek o slunench hodinch v tto oblasti jsem pijal.

V rmci semine o aplikacch matematiky pro budouc stedokolsk uitele, kter pod Matematicko-fyzikln fakulta UK jsem pednel dne 3. prosince 2013.

V roce 2015 jsem navzal spoluprci s Univerzitou Pardubice. Jej projekt Brna vd/n oteven II. sestv ze srie akc, kter se zamuj na popularizaci vdy, vzkumu a odbornch innost univerzity a jejch fakult.Dne 28. dubna jsem v rmci akce "Noc vdc a mladch przkumnk" ml pednku o slunench hodinch. astnky jsem seznmil s principem slunench hodin a vysvtlil, jak by si je mohli svpomoc podit.

prospekt princip slunench hodin

Dne 16. ervna 2015 se v centru Pardubic uskutenil Vdecko-technick jarmark. O jeho prbhu informuji na samostatnch strnkch.

Ve spoluprci s vydavatelstvm Regiona se podailo vydat knihu Slunen hodiny v Krlovhradeckm kraji. Dne 10. 12. 2015 byla kniha slavnostn poktna.

V beznu 2016 jsem dostal nabdku z Nrodnho stavu pro vzdlvn, abych byl lektorem kurzu o slunench hodinch. Kurz byl uren pro ky 2. stupn a stedokolky, jednalo se o distann (internetov) kurz. O kurzu pi na strnkch Kurz slunen hodiny.

jednota eskch matematik a fyzik

Dne 6. prosince 2017 jsem pednel v kulturnm dom v Milevsku. Obsah pednky jsem pizpsobil mstu konn pednky:

pohled na plaktovac plochu pozvnka na vech plaktovacch plochch

Na souvislosti s pednkou nikdy nezapomenu.
Pan Ondruka, kter byl aktivnm lenem Klubu eskch turist v Milevsku a aktivnm pispvatelem do katalogu slunench hodin, mne pesvdil, abych pednel v Milevsku. Pedjednal s kulturnm domem podmnky, za jakch pednka probhne. Zajistil mi ubytovn, kter uhradil pro mne neznm sponzor. Bylo proto s podivem, e mne neekal na ndra, nezastnil se pednky a druh den mi po Milevsku nedlal prvodce.

Obval jsem se toho nejhorho a bohuel m obavy byly oprvnn. Nsledn jsem dostal sdlen od Michala Ondruky, e doma nhle zemel.

Zstupcm z obce Bory (okres r nad Szavou) jsem na dlku pomhal radami, jak navrhnout a instalovat analematick slunen hodiny.
Pi sv nvtv Bor v z jsem pislbil pednku. Termn jsme hned po Novm roce domluvili na stedu 31. ledna.

Abych nemluvil stle na stejn tma, zvolil jsem nsledujc obsah:

zatek pednky

 
ipka na vod kliknutm na ipku
pechod na vodn strnku