Katalogy slunečních hodin

Jednou z aktivit společností příznivců slunečních hodin je evidence hodin na pevných stanovištích (nepřenosných) v příslušné oblasti. Ta si klade za cíl vytvořit databázi obsahující ke každým zjištěným hodinám co nejvíce údajů.

Aby získané informace mohly být zpřístupněny širšímu okruhu zájemců, bývají vydávány v tištěné podobě ve formě katalogu nebo zpřístupněny na internetu. Díky zpřístupnění vzniklé databáze lze provádět aktualizaci a doplňování zveřejněných údajů.

Vytvoření kvalitní evidence je časově, organizačně i finančně náročné. Předpokládá široký sběr informací.

U katalogů vydaných knižně s postupujícím časem stále více a více údajů přestává odpovídat skutečnosti. Vzhled hodin se mění působením povětrnostních vlivů a lidského faktoru (stavební úpravy narušující funkci či vzhled, vandalství). Závisí pak na majitelích objektů či nemovitostí, zda bude funkce hodin obnovena. Nástěnné hodiny mnohde zanikly při opravě fasády nebo současně s budovou.
Katalog v elektronické verzi

Zatímco tištěná podoba katalogu je aktuální jen v době vydání (knižní vydání - viz dále - zahrnuje stav e-katalogu ke dni 12. 8. 2004), katalog publikovaný na webu umožňuje provádění průběžné aktualizace. Navíc aktualizovaná verze je rychle dostupná. To vede zahraniční spolky zabývající se slunečními hodinami k tomu, že zpřístupňují katalogy ve zjednodušené podobě na síti www.

Katalog vznikl díky nadšení několika jednotlivců. Je umístěn na stránce http://www.astrohk.cz/slunecni_hodiny.html. Zahrnuje území České republiky a je doplněn o Slovensko a hodiny z dalších více než 40 zemí. Základní informace o katalogu viz: stránky http://www.sundial.estranky.cz/stranka/katalog. Některé z funkcí, které e-katalog umožňuje jsou uvedeny níže.Katalog v knižní podobě

Po dvouletém úsilí nakladatelství Academia na přelomu let 2004 a 2005 vydalo katalog knižně.
ISBN 80-200-1204-4     EAN 9788020012043
Editoři: Miroslav Brož, Miloš Nosek, Jan Trebichavský a Drahomíra Pecinová

Titulní list knihy o slunečních hodinách

Kniha má 404 stran. Najdete zde především katalog 2094 slunečních hodin na pevných stanovištích v Čechách, na Moravě, ve Slezsku a na Slovensku. Jedná se o první soupis svého druhu a rozsahu. Vlastní katalog je doplněn statistikami hodin - počty dle krajů, okresů, dle typů; četnost svislých hodin dle orientace stěny vůči světovým stranám, dle typů číselníku, ukazatelů ...

V knize jsou dále články o historii slunečních hodin, jejich principu, stavbě a obnově, různých typech, jejich kuriózních umístěních a pozoruhodnostech. Kniha je doplněna tabulkami, přehledy a mapkami pro snadnější vyhledání stanovišť s hodinami. Obsahuje 103 barevných a 64 černobílých obrázků.

Na přiloženém CD-ROM je k dispozici elektronická (off-line) verze katalogu s 4863 obrázky slunečních hodin a také program SHC, jehož pomocí lze navrhnout číselník slunečních hodin.

Původní cena knihy byla 295,- Kč. Kniha je již rozebrána.

Foto při semináři v NTM

Foto bylo převzato ze stránek vimevite.cz. Bylo pořízeno 30. listopadu 2005 na Semináři z historie geodezie a kartografie.

seznamování s knihou

Porovnání katalogů

Rozsah uváděných informací k jednotlivým hodinám a forma jejich uspořádání se v různých katalozích liší. Kupříkladu tištěný katalog slunečních hodin Německa a Švýcarska (Sonnenuhren Deutschland und Schweiz) vydaný německou společností Deutsche Gesellschaft für Chronometrie (DGC) v roce 1994 sestává z více než 750 stran formátu 16,5 x 24 cm. Obsahuje údaje ke 8 250 slunečním hodinám. Text je doplněn 131 fotografiemi a 67 náčrty.

Ve výše uvedeném katalogu a v katalogu rakouských hodin jsou uváděny poštovní adresy jednotlivých stanovišť včetně poštovních směrovacích čísel. Jednotlivé hodiny v těchto katalozích mají přidělena svá evidenční čísla. Navíc jsou oba katalogy doplněny obrázky vybraných hodin.

V katalogu francouzských hodin nejsou poštovní směrovací čísla uváděna, jsou uváděna pouze čísla departmentů. U jednotlivých stanovišť nejsou vesměs udávány přesné adresy (čísla domů), ale jsou zde uváděna jména majitelů nemovitostí (maison de Mme Bernard), čísla silnic apod. Dle uvedených údajů stanoviště nenajdete ani s dobrými mapovými podklady a přijímačem GPS.

Zatímco ve vydání rakouského katalogu z roku 2006 jsou kromě čb obrázků i barevné, je navíc přiložen CD-ROM. Třetí vydání francouzského katalogu obsahuje jediný obrázek a to na titulní straně obalu.

Zajímavostí francouzského katalogu je uvádění sériově vyráběných (dle šablony) v samostatné příloze.

Odkazy na zjištěné elektronické verze katalogu jsou uvedeny na stránkách 'Aktivity ve světě'.


Zvolené programové řešení našeho e-katalogu umožňuje (pomocí dotazů SQL) velikou variabilitu zobrazovaných údajů. To je zásadním rozdílem oproti jiným katalogům na webu.

Dalším rozdílem je množství obrázků. Ve většině zahraničních katalogů jsou hodiny dokumentovány malým počtem obrázků. V našem katalogu na jedno stanoviště připadá v průměru 3,7 obrázku.

Některé z funkcí, které katalog umožňuje jsou uvedeny níže. Tyto funkce v ostatních katalozích nenajdete!Různé možnosti e-katalogu

Uvedu jen některé z funkcí, které katalog umožňuje. (Funkcí, které e-katalog umožňuje je mnoho.)

Hodiny v okolí stanoviště

Například víte, že budete trávit dovolenou (pojedete na výlet, ...) řekněme v okolí Dvora Králové nad Labem a chtěli byste se podívat na další hodiny v okolí. V záložkách e-katalogu zvolíte Hledání a pak napíšete do okénka pro hledání Dvůr Králové. Vyberete systém výběru dle regulárního výrazu. V položce regulární výraz (řetězec) pomocí roletové nabídky vyberete položku "adresa" a kliknete na dolní levé tlačítko "Odeslat". Otevře se vám záznam s nabídkou slunečních hodin ve Dvoře Králové. Stačí vybrat jednu z nabídek a otevřít (kliknout na odkaz).
Kliknete-li na dolní záložku "Stanoviště v okolí 10 km", zobrazí se mapa s hodinami v okolí 10 km. Přepíšete-li konec URL v adresním řádku vyhledávače ...dist=10#mapa například na ...dist=17#mapa a necháte stránku znovu načíst, dostanete mapu se širším okolím 17 km.

Hledáte-li například hodiny v rámci některého dřívějšího okresu, doporučuji navštívit stránky s výčtem okresů. Po kliknutí na zvolený se vám zobrazí seznam hodin vybraného okresu.
Můžete využít i shodný systém jako při vyhledávání hodin ve Dvoře Králové (viz výše). Do okénka Hledání vložíte zkratku okresu. V položce regulární výraz (řetězec) pomocí roletové nabídky vyberete položku "ev. č." a kliknete na dolní levé tlačítko "Odeslat". Otevře se vám záznam s nabídkou slunečních hodin evidovaných v okrese Hradec Králové.

Pokud chcete vyhledat hodiny v okolí místa, kde žádné hodiny nejsou, zjistíte nejprve v mapách jeho zeměpisné souřadnice (ty se zobrazí po stisku tlačítka GPS). Souřadnice napíšete do okének v řádku "okolí stanoviště se zeměpisnou délkou". Vedle tohoto nápisu zatrhnete (kliknutím myši se kolečko vyplní) tento druh hledání. Po kliknutí na dolní levé tlačítko "Odeslat" se otevře stránka se seznamem hodin ve zvoleném průměru (velikosti) okolí.
Nyní si můžeme zvolit z další nabídky. Stiskneme-li tlačítko "Obrazový náhled", zobrazí se nám náhled všech obrázků v katalogu pro jednotlivá stanoviště ve vybraném oklí. Dle náhledů si můžeme vybrat ty, o které budeme mít zájem.
Pokud bychom na stránce se seznamem hodin ve vybraném okolí místo Obrazového náhledu zvolili "Mapa Google", zobrazí se mapa s vyznačením poloh jednotlivých hodin v okolí 10 km. Pokud bychom hledali hodiny v širším okolí, provedeme úpravu v adresním řádku, jak již bylo uvedeno výše.

Statistiky

Z daného výběru lze zjistit:

Výše uvedené statistiky můžeme udělat z výběru, který zvolíme z nabídky Statistiky. Tam zvolíme, zda chceme statistiky z celého katalogu, ze zvoleného státu, kraje či okresu. Po provedeném výběru dostaneme seznam hodin v rámci zvoleného výběru. Nyní klikneme na záložku "Statistiky souboru" a zobrazí se nám statistika v rámci daného výběru.

Ověřitelé a autoři fotografií

Pokud se budeme zajímat o počet a jména ověřitelů či autorů fotografií (k 26. 5. 2010 přes 800 !!!), i na to je v katalogu potřebný "nástroj". Jména ověřitelů a autorů fotografií lze zjistit následujícím SQL dotazem.

Můžeme dokonce zjistit, kolik obrázků do katalogu poskytl konkrétní z nich. Vzhledem k celkovému počtu obrázků v katalogu (skoro 17 tisíc), to bude několik desítek sekund trvat.Co předcházelo   aneb   Nepublikované katalogy

Východiskem pro naše katalogy byly diplomové práce na Přírodovědecké fakultě UK v Praze. Jednalo se o rozsáhlou mravenčí práci, která byla v letech 1981 až 1990 pod vedením RNDr. Ludvíka Muchy provedena.
Formou dotazníkové metody na jednotlivé místní správní orgány byla zjištěna v naší republice místa, kde se hodiny vyskytovaly. Skutečný stav hodin byl pak na jednotlivých místech ověřen a zaevidován. Celkový počet hodin v České republice tehdy zjištěný byl 1202. Jejich přínos si velice ceníme. Je škoda, že se nepodařilo zjištěné výsledky, v době kdy byly údaje aktuální, ve formě katalogu vydat.

Výsledky výše uvedených prací jsem se snažil doplnit a aktualizovat. Hledal jsem hodiny v obrazových publikacích (hrady, zámky, řemesla ...), knihách, časopisech a novinách. Formou "samizdatu" jsem zpracoval katalogy v rámci bývalých krajů. Katalogy jsem nabízel na svých stránkách. Někteří příznivci slunečních hodin se s nimi seznámili a porovnali jejich obsah se svou databází. Díky tomu, jsem od nich dostal řadu připomínek a doplňujících údajů. Tehdy jsem si uvědomil, že pokud má být katalog aktuální, je třeba jej stále doplňovat, upřesňovat, aktualizovat, ...

Při jedné z akcí na hradecké hvězdárně vznikl nápad převést katalogy do elektronické podoby. Následovalo nejprve vytvoření formuláře pro záznamy, naprogramování základní struktury e-katalogu, pracné "naklování" výchozích materiálů pomocí klávesnice PC do elektronické podoby, ...

Po zpřístupnění e-katalogu na internetu přicházely od dalších příznivců doplňky a upřesnění. Následovalo rozšíření funkcí katalogu. Spojeným úsilím se počet záznamů a foto značně rozšířil.

Protože ne každý zájemce o sluneční hodiny má přístup k internetu, a protože jsme chtěli zpřístupnit katalog všem příznivcům slunečních hodin, začali jsme uvažovat o knižním vydání katalogu. Po dvouletém úsilí bylo naše úsilí završeno.Katalogy "na papíře"

Výsledky diplomových prací jsem chtěl zpřístupnit dalším zájemcům. Zpracoval jsem proto katalogy v hranicích bývalých krajů – jižní, střední, západní a východní Čechy. Zařazení hodin do katalogů vychází ze správního rozdělení ČSSR platného v r. 1964. Jednotlivá místa se slunečními hodinami jsou v katalozích řazena abecedně v rámci daného okresu tehdejšího kraje. Pro stručnost jsou uváděny jen základní údaje. Ke každým hodinám jsou uváděny: údaje o místě (název obce, ulice, číslo popisné nebo orientační a další informace), přístup k hodinám, typ hodin (vertikální, se šikmým ukazatelem, s kolmým ukazatelem - gnómonem (stylos), rovníkové), rok vzniku (pokud byl ověřen), jméno zhotovitele (pokud bylo ověřeno) a hodnocení stavu k časovému údaji evidence, který je v katalogu uveden. Kromě titulního listu katalogy sestávají z 9 až 14 stran formátu A4 a jedné strany se 4 až 11 foto.

Titulní stránka katalogu Střední čechy

Dále jsem zpracoval katalog slunečních hodin v Praze. Ten je ve formátu A5. Kromě titulního listu se 2 barevnými foto a mapkou sestává z 8 stran textu a 12 barevných a 4 černobílých foto hodin.

Titulní stránky katalogu Praha


šipka na úvod kliknutím na šipku
přechod na úvodní stránku